Klinický farmaceut

Pracoviště klinického farmaceuta (KF) poskytuje v Oblastní nemocnici Kladno (ONK) klinickofarmaceutickou péči s cílem účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků, podílí se na zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. Posláním Pracoviště klinické farmacie v ONK je minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv.

KF optimalizuje vstupní medikaci pacientů, kteří jsou přijati k hospitalizaci v ONK a jejich medikaci sleduje během celé jejich hospitalizace. Zaměřuje se na odhalování a řešení interakcí mezi jednotlivými léčivy, spojitost výskytu vedlejších nežádoucích účinků s podávanými léky, a upravuje dávkování léků s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk a současně podávaná léčiva. Během každodenní spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky na odděleních tak vytváří kompaktní tým odborníků, kteří komplexně pečují o pacienta v ONK. 

KF úzce spolupracuje s lékaři, zdravotními sestrami jednotlivých lůžkových oddělení, nemocničními lékárníky a s Oddělením kvality péče. Pracoviště KF ONK je v kontaktu s obdobnými pracovišti KF v ČR (NNB, VFN, ÚVN, NNH, IKEM a další). V organizační struktuře ONK je podřízeno náměstkovi LPP.

Náplň práce klinického farmaceuta v praxi

 • posouzení farmakoterapie pacienta z několika hledisek:

  • indikace, kontraindikace, zvolená dávka
  • rizika lékových a potravinových interakcí a posouzení jejich klinické významnosti, sledování nežádoucích účinků léčiv a jejich monitorování
  • vhodnost podávaného léčiva vzhledem ke komorbiditám pacienta
 • sledování medikace pacienta a posuzování příčinné souvislosti mezi změnami v průběhu onemocnění a současnou medikací
 • ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie a mikrobiologie upravuje dávkování vybraných léčiv na základě stanovených plazmatických hladin a na základě farmakokinetických parametrů pacienta
 • podílí se na revizi a optimalizaci farmakoterapeutických doporučených postupů a standardů lůžkových oddělení, související s bezpečným podáváním a užíváním léčiv na lůžkových odděleních
 • podílí se na lékové politice ONK

Pracoviště klinického farmaceuta 

 Po – Pá:   7:00 – 15:30 hodin
 Umístění:  budova E

Poskytování klinickofarmaceutické péče v ONK naplňuje legislativní požadavek na zajištění služby klinického farmaceuta ve zdravotnickém zařízení podle zákona o zdravotních službách a je realizováno v souladu s Metodikou a Doporučením České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

www.coskf.cz